Kauno jaunuju turistu centras
Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Būrelių užsiėmimai vyksta po pamokų jums patogiu laiku, visus mokslo metus nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. Ekskursijos, išvykos, žygiai, praktiniai užsiėmimai, stovyklos vyksta savaitgaliais ir mokinių atostogų metu.

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Vaikai ir jaunimas (7-18 m.) į būrelius priimami pagal Priėmimo į neformaliojo švietimo įstaigas tvarką -Kauno miesto Tarybos sprendimas-atsisiųsti atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių. Priėmimas vykdomas rugpjūčio 25 – rugsėjo 15 dienomis. Jei yra laisvų vietų, mokiniai priimami visus mokslo metus. Būrelių veikla vykdoma jei grupėje susidaro ne mažiau kaip 12 vaikų.
Vaikai priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus įstaigos direktoriui. Prie prašymo pridedama vaiko sveikatos būklės pažyma (kopija). Priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai bei atsakomybė.

Vaiko priėmimo į būrelį sutartis -atsiųsti. *Vaiko priėmimo į būrelį tėvų(globėjų) prašymas -atsiųsti
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio -atsiųsti. Prašymas dėl NVŠ krepšelio lėšų skyrimo -atsiųsti

Dokumentai pateikiami direktoriaus pavaduotojai ugdymui arba skautų skyriaus vedėjui arba jturistai@gmail.com.

MOKESTIS - 5,21 euro. Mokama į Luminor Bank AB sąskaitą Nr. LT424010042502245867.

Nuo mokesčio atleidžiami socialinę pašalpą gaunančių bei daugiavaikių(3 ir daugiau) šeimų vaikai (pažyma apie šeimos sudėtį) arba pasirinktai programai skyrę NVŠ krepšelio lėšas ir pateikę prašymus . NVŠ krepšelio lėšomis gali būti finansuojamas tik vienas būrelis.

Visi programas įgyvendinantys pedagogai –asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą ir pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galintys dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais. Skautų programų vadovai yra baigę skautų vadovų kursus, išmano skautiškąjį ugdymo metodą, neformaliojo ugdymo principus ir turi skautiškos veiklos su vaikais patirties.

 

Būrelių užsiėmimų tvarkaraštį rasite čia -atsiųsti Vykdomų programų sąrašą rasite čia -atsiųsti

 

TURISTŲ BŪRELIS. Programa skirta diegti ir tobulinti turistinius įgūdžius, supažindinti su įvairiomis turizmo rūšimis, plėsti ir turtinti mokinių žinias apie gimtąjį miestą bei kraštą, puoselėti sveikos gyvensenos, tarpusavio bendravimo ir kūrybinės saviraiškos poreikius, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir bendruomeniškumą. Vaikai dalyvaus žygiuose, varžybose, stovyklose, treniruotėse, įvairiuose edukaciniuose renginiuose. Per turiningą ir prasmingą laisvalaikio užmtumą bus formuojami geri vaikų tarpusavio santykiai, neigiamas požiūris į žalingus įpročius. Programos dalyviai geriau pažins savo gimtąjį miestą, Lietuvos gamtą, tradicijas, kultūrą Užsiėmimai vyksta Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com

TURIZMO TEISĖJŲ būrelis. Nori žinoti ką mes čia veikiam? Išplėsk akis ir įtempk ausis!   Čia mes mokomės įvairių turizmo rūšių varžybų taisyklių bei teisingai ir greitai priimti sprendimus; susipažįstam su naujais draugais ir įdomiais žmonėmis; mokomės bendrauti ir bendradarbiauti; atsipalaiduojame nuo dienos įtampos, prasmingai leidžiam laisvalaikį. Dalyvaujame įvairiose turistinėse varžybose, konkursuose. Lankančiųjų amžius - 14-18 m. Ateik antradienį 15.30-17.00 val.; ketvirtadienį 16.00-17.30 val. vadovė Laimutė Nakutienė. Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com

ŽYGEIVIŲ BŪRELIS. Programa skirta visiems, besidomintiems žygeivyste, mėgstantiems ieškoti, atrasti ir pažinti gimtojo miesto ir visos Lietuvos gamtą, istoriją ir kultūrą. Vaikai dalyvaus žygiuose, treniruotėse ir varžybose, viktorinose, teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, stovyklose. Būrelyje bus kuriamos žygeiviškos tradicijos, ugdoma sveiko gyvenimo būdo nuostatos, žygeiviška pasaulėžiūra ir ekologinis mąstymas. Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com

SPORTINIO TURIZMO būrelio užsiėmimai vyksta treniruoklių salėje, kurioje galėsite ugdyti sveikos gyvensenos įgudžius, stiprinti savo raumenis ir sveikatą, prasmingai leisti laiką. Užsiėmimai vyksta pirmadienį, trečiadienį 17.00-19.00 val. , vadovas Tomas Jurkuvėnas. Antradienį, ketvirtadienį 15,30-17,10; 17.10 val.-18.50 , vadovas Darius Stankus. Amžiaus grupė: 14-17 metų. Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com


Jaunųjų istorikų būrelis - įgysi istorinių faktų fiksavimo, aplinkos stebėjimo ir pažinimo, komunikabilumo, kūrybiškumo įgūdžių. Dalyvausi šventėse ir vakaronėse, konkursuose ir susitikimuose su įdomiais žmonėmis, suprasi ir puoselėsi savo krašto papročius ir tradicijas. Mes tiriame supančią aplinką, studijuojame istorines epochas. Bandome išsiaiškinti įvykių priežastis keliaudami, tyrinėdami. Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com; Vadovai: Martyna Valantikonienė, Vidas Andriulionis


KRAŠTOTYRININKŲ BŪRELIS. Programos dalyviai susipažins su Lietuvos etnografinių regionų etnine kultūra, su senąja baltų kultūra. Moksleiviai puoselės ir tęs lietuvių li audies, šeimos tradicijas ir papročius, švęs kalendorines šventes netradicinėje aplinkoje, rengs susitikimus su tautodailininkais, etninės muzikos puoselėtojais; mokysis lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Susipažinę su kraštotyrinio-etnokultūrinio darbo įvairove, mokysis rinkti, apibendrinti ir pristatyti kraštotyrinę medžiagą. UŽSIĖMIMUOSE NE TIK BŪSI BENDRAMINČIŲ TARPE, LINKSMAI IR ĮDOMIAI LEISI LAISVALAIKĮ, BET IR VIENĄ MĖNESIO ŠEŠTADIENĮ VYKSIME Į IŠVYKAS. BŪRELIO VADOVĖS - Dalina Galskienė tel. 8 682 34165,, D.Randakevičienė, Rolanda Girskienė, Almonė Miliauskienė, Rasa Mazurevičienė. Informacija Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com

SKAUTAI... SKAUTAVIMAStai galimybė išmokti įvairiausių dalykų: išmokti mylėti Tėvynę, gamtą, būti gamtos draugu, mokėti džiaugtis mažais dalykais ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais. Tai mokymasis padėti artimui, suprasti kitą žmogų... Išmokyti kitą - brolį ar sesę to, ką moki pats. Ir dar - žygiai, išvykos, žaidimai, stovyklos gamtoje.....Tai geriausia, ką galima veikti po pamokų...Tai šauni, linksma, nenuobodi veikla … JĖGA. Skautų būryje linksma, nes visi geri draugai. Visi skautai sesės ir broliai. Ateik ir būsi mūsų brolis ir sesė.

Skautavimo programos įgyvendinimas paremtas „skautiškuoju metodu“ (mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, eina į žygius, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, atlieka kūrybines užduotis. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų. Jūsų visų norinčių tapti skautais nuo 9 iki 18 metų laukia grupių vadovai TURINTYS GRAŽIŲ IDĖJŲ, MOKANTYS DAUG ŽAIDIMŲ IR PRAMOGŲ. Ateik. Tel.422750; El.paštas jturistai@gmail.com

GITAROS BŪRELIS! Nori išmokti groti gitara? O gal patobulinti jau turimus grojimo įgūdžius ir susipažinti su bendraminčiais? Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, kurių metu ne tik mokomės groti gitara, bet ir draugiškai bendraujame, susipažįstame su muzikos raštu ir teorija, įvairiais atlikėjais ir muzikos stiliais, laviname vokalo pagrindus, dalyvaujame koncertuose, renginiuose ir išvykose. Naujų narių registracija į būrelį ir detalesnė informacija tel.: +37069521982 arba el. paštu: miglaegll@gmail.com. Gitaros būrelio užsiėmimai vyksta kabinete Nr.3, II aukštas. . Grupės vadovai Eglė Žegulytė, Kęstutis Miknevičius .

Jei nori keliauti - ateiki ir tu čia ! ...(Sigita). Keliauk ir būsi apkeliavęs..(Justina). Be būrelio mirt galiu …(Simona). Mes kauniečiai, mes turistai, mus pažįsta net artistai… (Ovidija). Gyvenk, keliauk, juokis ir pažink.. ( Audrius). Čia yra jėga : )- džiaugsmo ašara... (Karolis)

 

Būrelių užsiėmimai vyksta po pamokų jums patogiu laiku. Mokslo metus trukmė: rugsėjo 1 d. - birželio 30 d. Ekskursijos, išvykos, žygiai, praktiniai užsiėmimai, stovyklos vykstame savaitgaliais ir atostogų metu.
Laisvos vietos būreliuose:
Jaunųjų turistų būrelis -6
Turistų būrelis - 4
Sportinio turizmo būrelis - 3
Jaunųjų žygeivių būrelis - 4
Jaunųjų kraštotyrininkų būrelis - 5
Kraštotyrininkų būrelis - 3
Krašto pažinimo būrelis -3
Etnokultūros būrelis - 2
Gamtinės kraštotyros būrelis - 2
Jaunųjų skautų būrelis -4
Skautų būrelis -4
Turizmo teisėjų - 1

UGDYMO PLANO LENTELĖ

Būrelio pavadinimas

Pradinio ugdymo grupių skaičius

Val. per savaitę/ metus

Pagrindinio ugdymo grupių skaičius

Val. per savaitę/ metus

Laisvos vietos PRIĖMIMAS iki 09-15

Jaunųjų turistų būrelis

3

4/160

Turistų būrelis

4

4/160

Sportinio turizmo būrelis

1

5/200

Jaunųjų kraštotyrininkų būrelis

1

5/200

Jaunųjų žygeivių būrelis

2

5/200

Žygeivių būrelis

2

4/160

1

4/160

Kraštotyrininkų būrelis

2

4/160

2

5/200

Krašto pažinimo būrelis

2

4/160

2

4/160

Etnokultūros būrelis

2

4/160

Turizmo teisėjų mokykla

1

5/200

Geografinės kraštotyros būrelis

1

4/160

Istorikų būrelis

2

4/160

Jaunųjų jūrų skautų būrelis

3

5/200

2

5/200

Vyresniųjų jūrų skautų būrelis

8

4/160

Jūrų skautų būrelis

2

5/200

Skautų būrelis

1

5/200

Jaunųjų skautų būrelis

2

5/200

Gitaros ir mušamųjų studija

2

5/200

Gitaros pradžiamokslio būrelis

2

5/200

1

5/200

VISO:

19
33

PASIEKIMŲ VERTINIMAS: Mokinių vertinimas yra neformalus. Pasiekimai vertinami atsižvelgiant į asmenines kiekvieno vaiko galimybes ir pasiekimus, vertinant darbo procesą ir pastangas.
Vertinimo kriterijai: ugdytinių pastangos, užsiėmimų lankomumas, veikla teorinių ir praktinių pratybų metu (pastangos, aktyvumas, gebėjimas kokybiškai atlikti užduotis), žinios, supratimas ir gebėjimai, dalyvavimas Jaunųjų turistų centro renginiuose, vertybinės nuostatos ir elgesys.

Atnaujinta 2017-09-12

KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750