Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Priėmimo į neformaliojo švietimo įstaigas tvarka -Kauno miesto Tarybos sprendimas-atsisiųsti;

Vaiko priėmimo į būrelį tėvų(globėjų) prašymas -atsisiųsti . Pateikiamas raštvedei ir įregistruojamas.

Vaiko priėmimo į būrelį sutartis -atsisiųsti

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA - Vaikai ir jaunimas (7-18 m.) į būrelius priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių bei intelektualines ir materialines galimybes. Priėmimas vykdomas rugpjūčio 25 – rugsėjo 10 dienomis. Jei yra laisvų vietų, vaikai ir mokiniai priimami visus mokslo metus. Būreliai komplektuojami direktoriaus įsakymu, jei grupėje susidaro ne mažiau kaip 12 vaikų.
Vaikai priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus įstaigos direktoriui. Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefonas, būrelis kurią nori lankyti vaikas. Prie prašymo pridedama vaiko sveikatos būklės pažyma( kopija). Priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai bei atsakomybė už jų nevykdymą. Abu sutarties egzempliorius pasirašo direktorius ir prašymo pateikėjas.

MOKESTIS -18,-lt/mėn. Nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų vaikai, pateikus prašymus ir pažymas(žr. priėmimo į neformaliojo švietimo įstaigas tvarka)

Užsiėmimų tvarkaraštis -atsisiųsti

Būrelių užsiėmimai vyksta po pamokų jums patogiu laiku. Mokslo metus trukmė: rugsėjo 1 d. - birželio 30 d. Ekskursijos, išvykos, žygiai, praktiniai užsiėmimai, stovyklos vykstame savaitgaliais ir atostogų metu.
Laisvos vietos būreliuose
Jaunųjų turistų būrelis -2
Turistų būrelis - 5
Sportinio turizmo būrelis - 3
Jaunųjų žygeivių būrelis - 1
Jaunųjų kraštotyrininkų būrelis - 2
Kraštotyrininkų būrelis - 2
Krašto pažinimo būrelis - 1
Etnokultūros būrelis - 3
Gamtinės kraštotyros būrelis - 2
Etninės kraštotyros būrelis -2
Geografinės kraštotyros būrelis -3
Istorikų būrelis -2
Jaunųjų skautų būrelis -1
Skautų būrelis - 2
Turizmo teisėjų - 1
Jaunųjų gidų - 3

Lankymosi Centre tvarka (Vidaus tvarkos taisyklės, patvirt. direktoriaus 2010-08-30 įsakymu Nr. 2/2.4-123.

* mokinių tėvai (globėjai) ir kiti apsilankantys asmenys, atėję į Centrą kreipiasi į raštvedę.

* ji suteikia informaciją bei palydi interesantą iki reikalingo kabineto, informuoja administraciją, arba nukreipia pas ieškomą specialistą, būrelio vadovą.

* Centro administracija, specialistai bei kiti darbuotojai priima lankytojus darbo dienomis suderinus susitikimo laiką arba lankytojų priėmimo laiku..

* į būrelių vadovus mokinių tėvai(globėjai) gali kreiptis po užsiėmimų būreliuose arba iš anksto suderinę susitikimo laiką.

* Centro darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.

Tėvų apeliavimo teisės:

* kilus neaiškumams dėlmokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, bendros tvarkos Centre, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio vadovą. Po to (jeigu reikia) į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

* kilus neaiškumams (ginčui) dėl užsiėmimų kokybės, drausmės ar kitų pastebėtų (tariamų) dalykų, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio vadovą, po to (jeigu reikia) į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Esant būtinumui direktorius sudaro komisiją situacijai įvertinti.

* tėvų apeliacija registruojama raštinėje. Apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 
 

 

Atnaujinta 2012 balandžio 20 d.

KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750