3-4 d. Žygis ,,Žiemos takais“ Anykščiai L.LiubinaitėKauno jaunųjų turistų centras
Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

 

REGULIARIOJO UGDYMO BŪRELIAI. VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA - Vaikai (7-18 m.) į būrelius priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių bei intelektualines ir materialines galimybes. Priėmimas vykdomas rugpjūčio 25 – rugsėjo 10 dienomis. Jei yra laisvų vietų, vaikai ir mokiniai priimami visus mokslo metus. Būreliai komplektuojami direktoriaus įsakymu, jei grupėje susidaro ne mažiau kaip 12 vaikų.
Vaikai priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus įstaigos direktoriui. Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefonas, būrelis kurią nori lankyti vaikas. Prie prašymo pridedama vaiko sveikatos būklės pažyma( kopija). Priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai bei atsakomybė už jų nevykdymą. Abu sutarties egzempliorius pasirašo direktorius ir prašymo pateikėjas. PLAČIAU ŽR. ,,BŪRELIAI"

MOKESTIS -5,21 euro/mėn.. Mokama į AB DnB sąskaitą Nr. LT424010042502245867. Nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų vaikai, pateikus prašymus ir pažymas(žr. priėmimo į neformaliojo švietimo įstaigas tvarka)

EDUKACINĖS PROGRAMOS. Edukacinės pažintinės ir etnokultūrinės programos 5-12 kl. mokiniams. Pageidaujamą programą išsirinkite skyrelyje ,,Edukacinės programos" ir skambinkite tel. 422750 arba rašykite jturistai@gmail.com.

PASLAUGOS KAINA. Paslaugos kaina 1 vaikui - 0.58 euro, 15-25 mokinių grupei - 11,58 euro. Kaina nustatyta Kauno miesto tarybos 2014 11 06 sprendimu Nr.T-622.

 

Lankymosi Centre tvarka (Vidaus tvarkos taisyklės, patvirt. direktoriaus 2010-08-30 įsakymu Nr. 2/2.4-123.

* mokinių tėvai (globėjai) ir kiti apsilankantys asmenys, atėję į Centrą kreipiasi į raštvedę.

* ji suteikia informaciją bei palydi interesantą iki reikalingo kabineto, informuoja administraciją, arba nukreipia pas ieškomą specialistą, būrelio vadovą.

* Centro administracija, specialistai bei kiti darbuotojai priima lankytojus darbo dienomis suderinus susitikimo laiką arba lankytojų priėmimo laiku..

* į būrelių vadovus mokinių tėvai(globėjai) gali kreiptis po užsiėmimų būreliuose arba iš anksto suderinę susitikimo laiką.

* Centro darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.

Tėvų apeliavimo teisės:

* kilus neaiškumams dėlmokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, bendros tvarkos Centre, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio vadovą. Po to (jeigu reikia) į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

* kilus neaiškumams (ginčui) dėl užsiėmimų kokybės, drausmės ar kitų pastebėtų (tariamų) dalykų, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į būrelio vadovą, po to (jeigu reikia) į direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Esant būtinumui direktorius sudaro komisiją situacijai įvertinti.

* tėvų apeliacija registruojama raštinėje. Apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 

Atnaujinta 2017 08 20 d.

KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750