Kauno jaunųjų turistų centras
Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Naujienos->Projektai->,,gamtinis"

Sveiki „ Valstybės atkūrimo priešaušris“ dalyviai!

Malonu, kad domitės gimtojo krašto istorija

•  Jonas Basanavičius gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Jo tėvas mokėjęs tik skaityti, truputį rašyti ir lenkiškai kalbėti. Tačiau buvo gerbiamas apylinkėje žmogus, kelerius metus buvo Bartininkų valsčiaus vaitas. Buvo labai kūrybingas: mokėjo pasakoti istorijas iš baudžiavos ir ankstesnių laikų, žinojo daug mįslių ir pasakų. Motina buvo kilusi iš labai senos giminės. Buvo žemo ūgio, šviesiaplaukė, mėlynakė, kilnaus, gero, linksmo būdo.

Kokie buvo Jono Basanavičiaus tėvų vardai?

2. Jonas mokėsi pas kaimo mokytoją – daraktorių, vėliau baigė Lukšių pradžios mokyklą ir pradėjo mokytis Marijampolės keturklasėje miesto mokykloje.

Kokia kalba Jonas Basanavičius mokėsi Marijampolėje?

3.  Baigęs Marijampolės gimnaziją, Jonas Basanavičius įstojo į Maskvos universitetą. Pradėjo mokytis istorijos-filosofijos fakultete, o baigęs universitetą gavo gydytojo teises.

Kokie motyvai paskatino studentą Joną Basanavičių iš istorijos-filosofijos fakulteto pereiti mokytis į medicinos fakultetą?

4. Ketvirtį amžiaus Jonas Basanavičius gyveno Bulgarijoje. Dirbo gydytoju, rūpinosi modernios valstybinės ligoninės statyba, dalyvavo politinėje veikloje, parašė etnografijos monografiją apie Lomo kraštą, tyrinėjo archyvų ir bibliotekų medžiagą, ieškodamas duomenų apie Lietuvos praeitį.

Kaip Jonas Basanavičius siejo lietuvių ir bulgarų praeitį?

5. Gyvendamas Prahoje su keliais kitais bendradarbiais Jonas Basanavičius parengė spaudai pirmąjį „Aušros“ numerį, pasirašė pirmojo numerio leidėju. Prahoje parašė ir įžymiąją prakalbą šiam numeriui – lietuvių tautos atgimimo manifestą.

Kokį seną romėnų posakį, kuriuo laikraštis vadovavosi visą laiką, Jonas Basanavičius pateikė pirmo numerio pratarmės pradžioje?

6. 1905 m . gruodžio 4-gruodžio 5 d. vyko Didysis Vilniaus Seimas. Jonas Basanavičius buvo vienas iš organizatorių. Miesto salėje susirinko apie 2000 lietuvių atstovų iš visos Lietuvos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių. Daugiausia buvo valstiečių, bet dalyvavo ir dvasininkai, dvarininkai bei inteligentai.

Kokį svarbiausią nutarimą priėmė Didysis Vilniaus Seimas?

7.  Iš Bulgarijos grįžęs į Lietuvą Jonas Basanavičius apsigyveno Vilniuje. Čia jis įkūrė Lietuvių mokslo draugiją, įvairiose Lietuvos vietose organizavo archeologinius kasinėjimus, rūpinosi ir žmonių, ir kultūros paveldo reikalais.

Nuo kokio rūstaus likimo Jono Basanavičiaus pastangomis buvo apsaugotas Gedimino pilies bokštas ?

8. 1918 m . vasario 16 d. J. Basanavičius pirmasis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Kokiu būdu žinia apie Lietuvos nepriklausomybę buvo pranešta Lietuvos visuomenei?

9. Vilnių užgrobus lenkams Jonas Basanavičius liko gyventi Vilniuje. Į Kauną jis atvažiuodavo tik retomis progomis.

Papasakokite apie vieną J.Basanavičiaus apsilankymą laikinojoje sostinėje.

10.  Kuo svarbi vasario 16 data J.Basanavičiaus gyvenimo tyrėjams?

  • į viršų

  • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750